pcuf.fi | Jäsenpalvelut | In English

PC-käyttäjät ry:n säännöt

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa Helsingissä 19.7.1983. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 26.11.1985.

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on PC-käyttäjät ry ja ruotsiksi käännettynä PC-Användare rf. Englanninkielisessä kirjeenvaihdossa käytetään nimeä The PC Users of Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Tarkoitus ja toiminnot

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia henkilökohtaisten tietokoneiden parissa työskentelevien tai niistä kiinnostuneiden yksityisten henkilöiden ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä Suomessa. Toiminnallisena tavoitteena on edistää henkilökohtaisten tietokoneiden tarkoituksenmukaista käyttöä. Keinoina käytetään koulutus-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien sekä tutustumiskäyntien järjestämistä, tiedotteiden julkaisemista, yhteydenpitoa ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin sekä jäsenten käyttöön tulevan ulko- ja kotimaisen toimialan materiaalin hankintojen koordinointia.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

Jäsenet

3 §
Yhdistyksessä voi olla yhteisö-, henkilö- ja opiskelijajäseniä.

Hallitus voi hyväksyä

 • a) yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai rekisteröidyn säätiön
 • b) henkilöjäseneksi yhden kunkin yhteisöjäsenen nimeämän henkilön
 • c) henkilöjäseneksi muun henkilön, joka on kiinnostunut henkilökohtaisesta tietojenkäsittelystä tiomen tai harrastuksen takia
 • d) opiskelijajäseneksi henkilön, joka opiskelee päätoimisesti laitoksessa, jossa annetaan tietotekniikan opetusta ja joka myös osallistuu tähän opetukseen.

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsennyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen jäsennyydestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen.

4 §
Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

Yhdistyksen kokoukset

5 §
Kokouksissa jokaisella jäsenellä paitsi yhteisöä edustavalla henkilöjäsenellä on yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa käyttää 3 §:n b)-kohdassa tarkoitettu henkilöjäsen tai yhteisöjäsenen siihen valtuuttama edustaja. Yhteisöjäsentä edustavalla henkilöjäsenellä ei ole oikeutta käyttää äänivaltaa henkilöjäsenenä.

6 §

Yhdistys kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen verkkosivulla ja sähköpostitse tai postitetulla kirjeellä tai yhdistyksen kokouksen valitsemassa lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Yhdistys on kutsuttava koolle, kun 1/10 yhteisöjäsenistä tai 1/10 koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on yhdistyksen hallitukselle toimitettu.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

7 §
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 2. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
 3. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä
 4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
 5. valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8 §
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta
 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9 §
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa tasatuloksen ratkaisee arpa.

Hallitus

10 §
Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jäsentä sekä kaksi näiden varajäsentä.

Hallituksen varsinainen jäsen ei ole vaalikelpoinen kolmen perättäisen toimikauden jälkeisenä vuotena varsinaiseksi jäseneksi.

Kuitenkin edellisessä lauseessa tarkoitettu henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi, mikäli hän ei ole tässäkin tehtävässä toiminut kolmea peräkkäistä toimikautta.

11 §
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

12 §
Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus

 1. edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia
 2. hoitaa yhdistyksen talouden
 3. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee niissä esille tulevat asiat ja valvoo päätösten tiomeenpanoa
 4. laatii yhdistyksen toimintakertomukset ja tilinpäätökset
 5. laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 6. on oikeutettu palkkaamaan talousarvion rajoissa yhdistykselle sihteerin ja muita toimihenkilöitä
 7. toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

13 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja yksin, kaksi hallituksen valitsemaa hallituksen jäsentä yhdessä tai kahdesta hallituksen valitsemasta jäsenestä toinen yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. Taloudenhoitaja kirjoittaa kassa-asioissa yhdistyksen nimen yksin.

14 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut tarpeelliset tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun kuluessa annettava yhdistyksen tilintarkastajalle hallinnon ja tilien tarkastamista varten.

15 §
Tilintarkastajien tulee helmikuun 15 päivään mennessä antaa hallitukselle yhdistyksen kevätkokouksessa osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkistamisesta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

16 §
Jos päätös koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6 annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

17 §
Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat rekisteröidylle yhdistykselle, jonka tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

Muut määräykset

18 §
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

 

Jäseneksi liittyminen

PC-käyttäjät

Muokkaukset

Pc-käyttäjät ry, PL 494, 00101 Helsinki, info@pcuf.fi
Sivusto toimii Netdoc CMS -ohjelmistolla