Psi ajassa ja tilassa

Parapsykologian yliopistotasoista nykytutkimusta koskeva kartoitus

Viimeisten kymmenen vuoden aikana parapsykologisen tutkimuksen yli on pyyhkäissyt sellainen uudistumisen ja kekseliäisyyden aalto, että se vetää voimakkuudessaan hyvin vertoja innostukselle, joka koettiin sata vuotta sitten meediotutkimuksen kiihkeimpinä aikoina. Uusien tutkimusjärjestelmien ja tulosten analysointimenetelmien myötä tutkijoiden ei enää tarvitse tuhlata aikaansa psi-ilmiöiden olemassaolon todisteluun, vaan he voivat jo nykyisin paneutua etsimään vastauksia sellaisiin kysymyksiin, kuin mikä on psi-ilmiöiden luonne, millä tavalla jokin psi-ilmiö on yhteydessä toisiin psi-ilmiöihin ja muihin ilmiöihin sekä millä tavalla psi-ilmiöitä voidaan hyödyntää arkielämässä. Seuraavassa katsauksessa kuvaillaan paranormaalien ilmiöiden tutkimuksen tämänhetkistä tilaa maailman johtavissa tutkimuslaitoksissa ja -yhteisöissä. Pääasiallisina lähteinä on käytetty Internetistä löytynyttä tietoa ja kahta alan aikakausjulkaisua.

 

1. Tutkimuslaitoksia

Nevadan yliopisto, USA

Nevadan yliopistoon kuuluvassa Tietoisuudentutkimusyksikössä (The Consciousness Research Division of the Harry Reid Center for Environmental Studies, University of Nevada, Las Vegas) selvitellään ihmistietoisuuteen liittyviä anomalioita (poikkeavuuksia). Yksikön tehtäväksi on määritelty ihmistietoisuuden reuna-alueita koskeva perustutkimus ja sovellettu tutkimus, erityisesti niiden ilmiöiden osalta jotka viittaavat mielen suoraan vaikutukseen aineeseen ja laajentuneisiin havaitsemiskykyihin. Tutkijat korostavat, että tietoisuuden ja erityisesti siihen liittyvien anomalioiden tutkimus on poikkeuksellisen monimutkainen aihepiiri ja edellyttää monitieteistä käsittelyä. He otaksuvat, että kysymyksessä ovat ei-lineaariset, itsenäiset, dynaamiset ja mahdollisesti tilasta riippumattomat ilmiöt, ja yrittävät siksi selvitellä näitä ilmiöitä riippumattomien, dynaamisten järjestelmien avulla, milloin se osoittautuu soveliaaksi. Vireillä on ollut seuraavassa kuvattavia tutkimushankkeita.

Mielen vaikutusta aineeseen selvitellään tutkimalla mielen ja etäisten fysikaalisten järjestelmien - niin elollisten kuin elottomienkin - välistä vuorovaikutusta. Tutkimuksen kohteena ovat olleet henkiparannuksen ja rukouksen vaikutusten parempi ymmärtäminen, tajunnan osuus ainemaailman tapahtumissa sekä uudenaikaiset mieliherätteiset teknologiat. Elollisten järjestelmien osalta on kysymyksenasettelu ollut seuraava: pystyykö jonkun etäällä olevan ihmisen ajatteleminen ja tyynnyttelevien tai kiihottavien ajatusten ohjaaminen häneen vaikuttamaan hänen autonomiseen hermostoonsa? Kolme toistaiseksi suoritettua osatutkimusta on antanut merkittävää näyttöä siitä, että näin on todella asianlaita. Elottomilla järjestelmillä on tutkittu ympäristötekijöitä, erilaisia fysikaalisia kohteita, "ryhmämieli-ilmiötä" sekä mahdollisia mielen ja aineen välistä vuorovaikutusta hyödyntäviä käytännön sovelluksia. Tutkimuksissa on havaittu, että ympäristö näyttelee merkittävää osaa ihmisen kyvyssä vaikuttaa aineeseen, että jotkin fysikaaliset kohteet ovat muita parempia, että ihmisten keskittäessä huomionsa johonkin yhteiseen kohteeseen eräänlainen kenttätajunta näyttää olevan vaikuttamassa ja että mielen vaikutus aineeseen voidaan ehkä valjastaa hyötykäyttöön.

Toisena tutkimuskohteena ovat olleet kolmea eri tyyppiä olevat havaintoanomaliat: tiedostamattomat fysiologiset vasteet tuleviin "tunnetapahtumiin" (ennakkoaavistuksiin), tietoinen selvänäköisyys ja sellaiset muuntuneen tietoisuuden tilat, joissa ihminen kertoo nähneensä ilmestyksiä. Tutkimuksissa on tullut esille todistusaineistoa, joka viittaa siihen, että aivan samoin kuin on ilmeisesti mahdollista vaikuttaa etäällä oleviin ihmisiin pelkästään heitä ajattelemalla, voi ihminen ilmeisesti myös "vaikuttaa itseensä" ajan välityksellä, mikä ilmenee ennakkoaavistuksena tai selvänäköisyytenä. Lisäksi on olemassa todistusaineistoa, joka viittaa siihen, ettei ilmestysten havaitseminen ehkä ole pelkästään subjektiivinen kokemus, vaan sillä saattaa joissakin tapauksissa olla myös objektiivisia vaikutuksia. Tämä ei merkitse välttämättä sitä, että ilmestykset olisivat aidosti itsenäisiä olioita, mutta on mahdollista, etteivät kertomukset fysikaalisista ilmiöistä, joihin liittyy tavanomaisia aavenäkyjä, ole aina pelkästään harhoja tai ihmiskäden aikaansaannoksia.

Kolmantena tutkimusalueena ovat olleet ympäristötekijät. Kiinnostuksen kohteena on ollut kysymys, voivatko ympäristöolosuhteet säännellä ennustustapahtumaa. Asian selvittämiseksi tutkijat tarkastelivat julkisten arvontojen ja kasinopelien voittosuhteen vaihteluita. Tarkastelusta kävi ilmi, että geomagneettiset sekä kuuhun ja mahdollisesti myös vuorovesiin liittyvät vaihtelut ovat vastaavuussuhteessa arvontojen ja kasinopelien voittoihin, mitä perusoletuksen mukaan ei pitäisi esiintyä. Havainto viittaa siihen, että vähäinen, mutta aito selvänäköisyys ilmenee satunnaisesti todellisuudessa.

Huomattava osa siitä "raakamateriaalista", johon yksikön laboratoriotyö perustuu, koostuu ulkopuolelta tulevista, esimerkiksi kummittelua tai erikoisia kykyjä koskevista kertomuksista. Satunnaisesti tutkijat selvittelevät myös sellaisia kertomuksia. Joissakin tapauksissa - esimerkiksi muutamassa kummittelutapauksessa - he ovat löytäneet todisteita anomaalisista fysikaalisista tai havaintoperäisistä ilmiöistä. Erikoisia kykyjä omaavien ihmisten tutkimuksissa ei ole kuitenkaan tullut esille mitään, mitä voitaisiin pitää aidosti anomaalisena.

 

Princeton'in yliopisto, USA

Robert G. Jahn, Princeton'in yliopiston Teknillisen ja sovelletun tieteen laitoksen dekaani, hahmotteli vuonna 1979 tutkimusohjelman, joka on tullut yleisesti tunnetuksi nimellä PEAR (The Princeton Engineering Anomalies Research). Ohjelman tarkoituksena on ollut harjoittaa voimaperäistä tieteellistä tutkimustoimintaa, jonka kohteena on ihmistajunnan ja nykyteknologiasta tuttujen herkkien laitteiden, järjestelmien ja prosessien välinen vuorovaikutus.

Keskeisin osa PEAR-ohjelmasta tutkii ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa esiintyviä anomaalisia ilmiöitä. Koetilanteissa ihmiset yrittävät pelkän tahdonponnistuksen avulla vaikuttaa erilaisten mekaanisten, sähköisten, optisten, akustisten ja nesteiden käyttöön perustuvien laitteiden toimintaan saadakseen ne mukautumaan etukäteen asetettuihin tavoitteisiin. Normaalitilanteessa kyseiset laitteet tuottavat puhtaasti satunnaisen toimintavasteen. Koetulokset osoittavat kuitenkin senlaatuista toimintaa kuvaavan tietosisällön kasvua, että se voidaan selittää ainoastaan ihmisen vaikutukseksi. Laboratorion historian aikana sadat ihmiset ovat osallistuneet tuhansiin kokeisiin, joiden kuluessa on tehty miljoonia koeyrityksiä. Havaittu vaikutus on tavallisesti varsin vähäinen, mutta se on tilastollisesti toistettavissa ja yksityiskohdissaan ilmeisen yksilöherkkä. Laitteet tuottavat vasteen myös suurten ihmisjoukkojen ryhmätoimintoihin, vieläpä silloinkin kun ihmiset eivät ole tietoisia koneen läsnäolosta. Ihmisen ja koneen vuorovaikutuksessa ilmenevien anomaalisten ilmiöiden olemassaolo on voitu todeta myös silloin, kun koehenkilöt ovat olleet tuhansien kilometrien päässä laboratoriosta ja kun he ovat tehneet koeponnistuksiaan tunteja ennen laitteiden toimintajaksoja tai tunteja niiden jälkeen.

Toisena päätutkimuskohteena on ollut kaukohavainnointi, ihmisen kyky hankkia tietoa ajallisesti ja paikallisesti etäisistä maantieteellisistä kohteista, tietoa jota ei tunnetuin aistinvaraisin keinoin muutoin olisi saatavilla. Kyseessä on perimmiltään sovellus ilmiöistä, jotka tunnetaan vanhastaan telepatiana ja selvänäköisyydenä. Tutkimusmenetelmä edellyttää yhtäältä "tekijää", joka sijoittuu jonakin sovittuna ajankohtana sattumanvaraisesti valittuun paikkaan ja havainnoi ja painaa siellä muistiinsa ympäristöään koskevia yksityiskohtia, toisaalta kaukana kyseisestä ympäristöstä olevaa ja siitä tietämätöntä "vastaanottajaa", joka yrittää aistia tekijän ympäristöä kuvaillakseen sitä sitten samoin muotorakentein kuin tekijä. Kaukohavainnoinnin olemassaolo on osoitettu kiistattomasti sadoissa huolellisesti toteutetuissa kokeissa. Tulosten erittely on osoittanut, että tämäkin ihmisen tiedontahankintakyvyn anomaalinen muoto on riippumaton sekä lähettäjän ja vastaanottajan välimatkasta että ajasta kohteen määrittelyn ja havainnointiyrityksen välillä.

Yksi viimeisimpiä tutkimuskohteita on ollut heilurikoe. Siinä tutkitaan ihmisen tahdon vaikutusta lineaarisen heilurin vaimenemisnopeuteen. Kohteena on kvartsisauvaan kiinnitetty, läpinäkyvän akryylikotelon sisään suljettu viisi senttiä paksu kristallipallo. Tietokoneen ohjaama mekaaninen järjestelmä päästää heilurin irti tarkalleen aina samalta korkeudelta. Järjestelmä mittaa hyvin suurella tarkkuudella heilurin nopeuden sen ollessa alimmassa asemassaan. Sadan heilahduksen koesarjan aikana koehenkilö yrittää etukäteispäätöksen mukaisesti pitää heilahdukset joko korkeina tai matalina, ts. joko pienentää tai kasvattaa vaimenemisnopeutta, tai olla millään tavalla vaikuttamatta heilahduksen vaimenemiseen (perusvaihtoehto). Yli 40 koehenkilön suorittaman noin 1500 kokeen perusteella on havaittu seuraavan kaltaisia tilastollisia poikkeamia. Viidellä henkilöllä pienentävän ja suurentavan kokeen tulosero on tilastollisesti merkittävä ja etukäteisaikomuksen mukainen. Viidellä muulla koehenkilöllä ero perusvaihtoehtoon on merkittävä ja aikomuksen mukainen. Neljällä kokeen suorittajalla on sen sijaan todettu vahva aikomuksen vastainen tulos. Lisäksi on havaittu, että miespuoliset koehenkilöt saavat suotuisampia tuloksia kuin naispuoliset. Erikoinen havainto on myös, että etäältä suoritetut kokeet tuottavat läheltä suoritettuja suotuisampia tuloksia. Henkilöiden välisistä poikkeamista johtuen keskimääräinen onnistuminen ei ole kuitenkin ollut tilastollisesti merkittävä.

Erikoisuutena mainittakoon vapaamuotoinen ryhmätietoisuuskoe, jossa tutkittiin, onko hyvän sään toivomisella vaikutusta. Sää vaikuttaa tunnetusti moniin ihmisten toimintoihin ja sen hallitsemiseksi tunnetaan rituaaleja ja seremonioita jo pitkältä ajalta. Nyky-yhteiskunnassa senlaatuiset yritykset ovat jokseenkin surkastuneita ja perustuvat lähinnä epämuodolliseen hyvän sään toivomiseen. Princeton'in yliopistossa on havaittu, että erilaisia ulkosalla pidetty tilaisuuksia, joihin tavanmukaisesti osallistuu tuhansia ihmisiä, on lähes aina suosinut hyvä sää. Tilastollinen vertailu on osoittanut, että Princeton'issa tilaisuuksien aikana mitatut sademäärät ovat olleet merkittävästi vähäisemmät kuin yhtäältä lähikunnissa ja toisaalta Princeton'issa muina aikoina.

 

Edinburgh'in yliopisto, Skotlanti

Kirjailija Arthur Koestler ja hänen vaimonsa Cynthia osoittivat jälkisäädöksessään varoja parapsykologian oppituolin perustamiseen johonkin Britannian yliopistoon objektiivisen tieteellisen tutkimuksen kohdistamiseksi "joidenkin yksilöiden väitettyyn kykyyn olla yhteydessä ympäristönsä kanssa muulla tavoin kuin tunnettujen sensoristen ja motoristen kanavien kautta". Pariskunnan vuonna 1982 tapahtuneen kuoleman jälkeen jälkisäädöksen toimeenpanijat julistivat oppituolin haettavaksi. Vuonna 1984 se myönnettiin Edinburgh'in yliopistolle ja seuraavana vuonna Robert L. Morris nimitettiin oppituolin ensimmäiseksi ja toistaiseksi ainoaksi haltijaksi.

Morris kutsuu tutkimusyksikkönsä lähestymistapaa "kokoavaksi parapsykologiaksi" ja pystyttää sille kuusi peruspilaria:

1. Parapsykologia on ilmeisen uudenlaisten, eliöiden ja niiden ympäristön välisten yhteydenpitokeinojen (psi, psyykkiset kyvyt) tutkimista, keinojen jotka jäävät nykyään tiedeyhteisön ymmärryksen ulkopuolelle.

2. Parapsykologia on tieteiden välistä ongelma-aluetta eikä mikään erillinen tutkimushaara tai pelkkä psykologian osa-alue.

3. Parapsykologia pikemminkin asettaa kysymyksiä kuin tekee oletuksia; sen tehtävänä on tutkia joidenkin yksilöiden väitettyjä kykyjä, mutta se ei ole velvollinen olettamaan kyseisten kykyjen olemassaoloa.

4. Parapsykologiassa yhdistyy kahden työhypoteesijoukon tutkimus: 1) "pseudo-psi -oletuksen", joka väittää, että suurin osa psi:n olemassaoloa puoltavista todisteista - ellei jopa kaikki - on valheellista ja seurausta siitä, että ihmisiä on johdettu harhaan tai että havaintoja on tulkittu väärin, sekä 2) "psi-hypoteesin", joka väittää, että ihmisellä on todella tietyissä olosuhteissa käytettävänään uudenlaisia yhteydenpitokeinoja.

5. Parapsykologia merkitsee päätelmiä tekevien havaitsijoiden tutkimista ja se voi hyötyä sellaisten mallien käytöstä, joilla selvitetään, miten ihminen tekee havaintoja näennäisesti psyykkisistä tapahtumista sekä siitä, miten ihminen saattaa johtaa harhaan itseään ja muita.

6. Parapsykologia käyttää tieteen työvälineitä, kuten yksityiskohtiin pureutuvia luonnollisten tapahtumien kuvauksia, selvityksiä, hypoteesinmuodostusta ja -testausta, korrelaatiotutkimuksia, kontrolloituja kokeellisia tutkimuksia olosuhteita järjestelmällisesti muuntelemalla sekä teoreettisten mallien rakentamista.

Parapsykologian tutkimus Edinburgh'in yliopistossa etenee pitkin kahta päälinjaa. Ensimmäisen voisi määritellä väitteellä "mikä ei ole paranormaalia, vaikka näyttääkin siltä". Parapsykologiassa on jo pitkään tutkittu itsepetosta ja ihmisen havaitsemisessa, muistamisessa, ajattelemisessa ja päätöksenteossa esiintyviä virheitä. Edinburgh'issa selvitellään tekijöitä, jotka saavat ihmisen antamaan merkityksiä moniselitteiselle tiedolle, ja kehitellään ja testataan malleja niiden tekijöiden selville saamiseksi, jotka muovaavat psyykkisiä ilmiöitä koskevia uskomuksia niin kasvu- kuin aikuisiässä. Tutkimuksissa on paneuduttu myös taikatemppujen ja harhauttamisen psykologiaan, jossa on hyödynnetty yhtäältä ammattitaikureilta ja huijareilta peräisin olevia vihjeitä, toisaalta kokeellisia selvityksiä.

Toinen tutkimuslinja pyrkii arvioimaan aitojen yhteydenpitokeinojen puolesta puhuvaa todistusaineistoa. Työn puitteissa kehitellään parempia kuvausvälineitä arkikokemusten tutkimiseksi sekä kokeellisia työvälineitä riittävän vahvojen ja kestävien psyykkisten ilmiöiden tuottamiseksi, jotta niiden avulla pystyttäisiin laatimaan malleja parapsyykkisten ilmiöiden toiminnan tarkastelemiseksi. Tutkimuksen puitteissa on selvitelty muun muassa perheyksikköjen piirissä esiintyvää "viidettä aistia" sekä kehostairtautumis- ja kuolemanlähikokemuksia.

Laboratoriotutkimuksissa ovat tärkeimpinä kohteina olleet ESP, psykokinesia ja mielen vaikutus eläviin järjestelmiin (Direct mental Influence on Living Systems, DMILS). ESP-tutkimuksissa on pyritty toisintamaan maailman muissa tutkimuslaitoksissa saatujen ganzfeld-tutkimusten suotuisat tulokset. Kuten tunnettua, mahdollisimman meluttomaan ja virikkeettömään ympäristöön eristetty koehenkilö yrittää näissä tutkimuksissa saada vaikutelmia useiden huoneiden päässä esitettävistä lyhyistä filmiotteista. Koejärjestelmä perustuu täydelliseen automatioon ja se on suojattu tehokkaasti niin tutkijoiden kuin koehenkilöidenkin petosyrityksiltä. Saadut tulokset ovat toistaiseksi olleet hyvin rohkaisevia (ESP-hypoteesin kannalta) ja samankaltaisia kuin muuallakin maailmassa.

Toisessa ESP-tutkimusasetelmassa tarkastellaan yksilöllisiä eroja havaitsemisestoissa ja -valppaudessa. Aiemmin muualla maailmassa tehdyissä tutkimuksissa on tultu käsitykseen, jonka mukaan puolustautuviksi luokiteltavat ihmiset menestyvät huonosti ESP-tutkimuksissa. Edinburgh'issa on tultu samantapaisiin tuloksiin ja todettu, että valppaasti havainnoivat ihmiset menestyvät ESP-kokeissa muita paremmin.

Kolmantena ESP-tutkimusalueena on ollut tutkia tekniikoita, joiden avulla voitaisiin kehittää ihmisten parapsyykkisiä kykyjä. Saavutetut tulokset ovat olleet toistaiseksi varsin ristiriitaisia.

Psykokinesia-tutkimuksissa on kohteena ollut kyky vaikuttaa sähköisten laitteiden, kuten kohinaan pohjautuvien satunnaislukukehittimien, toimintaan mielen avulla. Vaikka senlaatuisen vaikutuksen odottaminen tuntuu epäuskottavalta, on muualla maailmassa saatu johdonmukaista, joskin vähäistä näyttöä asian puolesta. Edinburgh'issa vastaava näyttö on ollut äärimmäisen heikkoa. Tärkein myönteinen tulos on ollut havainto, jonka mukaan kokeisiin myönteisin odotuksin osallistuvat henkilöt sekä henkilöt, jotka arvelevat omaavansa vastaavanlaisia ennakoimattomia kokemuksia, saavat selvästi myönteisempiä tuloksia.

Mielen vaikutusta eläviin järjestelmiin on pyritty tutkimaan siten, että vaikuttajan roolissa oleva koehenkilö yrittää vaikuttaa usean huoneen päässä oleskelevan passiivisen koehenkilön kehon fysiologiaan. Toisena kohteena on ollut "tuijotusilmiö", jonka todellisuus tai epätodellisuus on anglosaksisissa maissa ollut varsin yleinen arvailujen kohde. Edinburgh'issa tehdyissä tutkimuksissa on väärintulkintojen ja petosyritysten estämiseksi käytetty muun muassa suljettuja videopiirejä. Joitakin rohkaisevia tuloksia on saatu, mutta kokonaisuudessaan tutkimukset ovat vasta alkuvaiheissaan.

 

Kognitiivisten tieteiden laboratorio, USA

Palo Altossa Kaliforniassa sijaitseva Kognitiivisten tieteiden laboratorio (Cognitive Sciences Laboratory) on ollut jo yli 20 vuoden ajan hallituksen rahoittaman parapsykologisen tutkimuksen keskuksena. Laboratorio tukeutuu toiminnassaan nykyaikaisiin käyttäytymistieteisiin sekä fysiologisiin ja aineellisiin tieteisiin ja sen päätavoitteet ovat:

- selvittää, mitkä parapsykologiset ilmiöt voidaan todentaa tiukoissa laboratorio-oloissa,

- ymmärtää niiden mekanismit sekä

- tutkia, missä määrin niitä voitaisiin hyödyntää käytännössä.

Parapsykologinen tutkimus on osa laajempaa monitieteistä toimintaa, joka tähtää ihmiskokemuksen laaja-alaiseen ymmärtämiseen. Liittymäaloja ovat muun muassa tietoisuuden tutkimus, kognitiivinen aivotutkimus, havaitseminen, fysiologia, psykologia ja fysiikka.

 

Amsterdamin yliopisto, Hollanti

Amsterdamin yliopistossa on meneillään Anomaalisen havaitsemisen tutkimusohjelma, joka on yhteydessä edellä mainitun Kognitiivisten tieteiden laboratorion työhön. Yhteistyön muodosta ja sisällöstä ei tässä yhteydessä ole esitettävissä tarkempaa kuvausta. Amsterdamin yliopiston tutkimusohjelman Internet-sivulla ei esitellä ohjelman sisältöä, vaan sieltä viitataan suoraan Kognitiivisten tieteiden laboratorion sivulle.

 

Freiburg, Saksan liittotasavalta

Parapsykologista tutkimusta tehdään Freiburgissa kahdessa laitoksessa: Psykologian ja psykohygienian raja-alueiden laitoksessa (Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene e.V.) ja Freiburgin yliopiston psykologian laitoksessa, sen psykologian ja psykologian raja-alueiden osastolla (Abteilung für Psychologie und Grenzgebiete der Psychologie des Psychologischen Instituts der Universität Freiburg). Lisäksi Freiburgissa toimii Parapsykologian edistämisen tieteellinen seura, jolla on parapsykologinen neuvontatoimisto (Parapsychologische Beratungsstelle der Wissenschaftlichen Gesellschaft zur Förderung der Parapsychologie).

Psykologian ja psykohygienian raja-alueiden laitoksen perusti professori Hans Bender vuonna 1950. Laitos toimii yksityisen rahoituksen varassa. Sen toimenkuvaan kuuluu tiedotus- ja neuvontatoiminta parapsykologian ja psykologian raja-alueisiin kuuluvissa asioissa sekä ennakoimattomien paranormaalien ilmiöiden, erityisesti kummittelutapausten ("toistuva ennakoimaton psykokinesia") tutkimus. "Psykohygienialla" laitos tarkoittaa psykologista neuvontaa tapauksissa, joissa on kysymys levottomuutta tai ahdistusta aiheuttavista ennakoimattomista kokemuksista. Laitoksella on myös mittava rajatiedon aiheita käsittelevä kirjasto.

Vuonna 1954 perustettiin Freiburgin yliopistoon psykologian raja-alueiden oppituoli prof. Benderiä varten. Osaston säännöllisiin opetus- ja tutkimustehtäviin kuuluvat ensisijaisesti normaalipsykologiset oppiaineet, kuten psykodiagnostiikka sekä sosiaali- ja persoonallisuuspsykologia. Koska osaston voimavaroista vain suunnilleen 30 prosenttia on osoitettu "psykologian raja-alueille", ovat parapsykologian tutkimusmahdollisuudet varsin rajoitetut. Viime vuosina osasto on suorittanut kysely- ja haastattelututkimuksen aiheesta "Okkulttiset käytänteet murrosikäisten keskuudessa" (Okkultpraktiken bei Jugendlichen) ja sen jatkotyö on suunnitteilla.

 

Hertfordshiren yliopisto, Englanti

Vuonna 1995 Hertfordshiren yliopiston Psykologian osaston yhteyteen perustettiin laitos (Perrott-Warrick Research Unit) suorittamaan korkealaatuista tutkimusta muutamilla psykologiaan ja parapsykologiaan liittyvillä alueilla. Näitä ovat muun muassa petoksen psykologia, onnekkuuden psykologia sekä homeopatian tarjoama apu krooniseen väsymykseen.

Petoksen psykologiaa koskevat tutkimukset keskittyvät kysymykseen, miten petoksellisuutta voidaan yhtäältä tehostaa, toisaalta se saada paljastetuksi. Tutkimus kattaa monia toisistaan kaukana olevia aiheita, kuten liike-elämän petokset ja petokset oikeudellisessa katsannossa, arkivalehtelu, sotilaallinen petos, tieteellinen huijaus, silmänkääntämisen psykologia sekä parapsykologinen petos.

Laitoksen kokeelliseen tutkimukseen kuuluu yhtäältä ganzfeld-tekniikalla toteutetun ESP-tutkimuksen, toisaalta kaukokatselututkimuksen kriittinen arviointi. Lisäksi laitos vetää omaa tutkimusohjelmaa, jonka tarkoituksena on yrittää toisintaa em. tutkimusten tuloksia. Tästä esimerkkinä on laitoksessa suoritettu tutkimus tuijottamisen etähavainnoinnista. Monet laboratoriot ovat kertoneet havainnoista, joiden mukaan on mahdollista muuttaa henkilön fysiologista tilaa pelkästään kohdistamalla heihin huomionsa. Laitos on syventynyt tähän aiheeseen huolellisesti suunniteltujen kokeiden avulla.

Toinen laitoksen tutkimusalue on kontrolloitujen testien suorittaminen henkilöillä, jotka väittävät omaavansa vahvoja parapsyykkisiä kykyjä. Kohdehenkilöinä ovat olleet muun muassa intialaiset pyhät miehet, parapsyykkiset salapoliisit ja henkiparantajat. Lisäksi laitos on julkaissut ohjeiston kyseisen laatuisten tutkimusten suorittamiseksi. Laitoksessa on myös tehty tutkimusta, jonka tarkoituksena on tarkastella, miten silminnäkijät muistavat näennäisparapsyykkisiä esityksiä, transsien aikaisia ilmiöitä ja väitettyjä "ihmeitä".

Onnekkuuden tutkimuksessa tarkastellaan ihmisten onnekkuutta koskevia uskomuksia ja mielipiteitä sekä sitä merkitystä, joka sillä on erilaisissa tapahtumissa. Hankkeessa keskitytään myös selvittämään, miksi ihmiset pitävät itseään onnekkaina tai epäonnekkaina. Osana tätä hanketta on tutkittu niitä piileviä psykologisia tekijöitä, jotka saattavat olla osallisena onnekkuuden kokemisessa. Myös onnekkuuden havaitseminen on ollut tutkimuksen kohteena.

Homeopatian vaikutusta krooniseen väsymykseen tutkitaan sellaisilla potilailla, jotka ovat hakeutuneet oireistonsa takia lääkärinhoitoon. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, reagoivatko potilaat homeopaattisiin valmisteisiin paremmin kuin lumevalmisteisiin (placebo).

 

Rhine-tutkimuskeskuksen parapsykologian laitos, USA

Rhine-tutkimuskeskus (The Rhine Research Center) on hyötyä tavoittelematon tutkimus- ja koulutusjärjestö, joka on perustettu tutkimaan ihmisen epätavallisia kykyjä tieteen tarjoamin keinoin. Keskuksen edeltäjä oli maineikas Duken yliopiston Parapsykologian laboratorio. Keskus pyrkii edistämään parapsykologian ja muiden sellaisten akateemisten oppialojen välistä yhteydenpitoa, joiden kannalta psi-kokemuksilla on merkitystä. Se toimii itsenäisenä kansainvälisenä laitoksena koordinoiden yhteisiä pyrkimyksiä ihmisen voimavarojen ymmärtämiseksi. Lisäksi se pyrkii rakentamaan siltoja yhtäältä akateemisen yhteisön ja itsenäisten tutkijoiden, toisaalta suuren yleisön ja tutkimuslaboratorion välille.

 

Mind-Matter Unification -projekti, Englanti

Mind-Matter Unification Project ("mielen ja aineen yhdistäminen") on professori Brian D. Josephson'in luotsaama hanke ja osa Cavendish-laboratorion tiivistetyn aineen teoriaa (Theory of Condensed Matter) tutkivan ryhmän tutkimusohjelmaa. Laboratorio puolestaan kuuluu hallinnollisesti Cambridgen yliopiston fysiikan osastoon ja on yksi Britannian suurimmista fysiikan tutkimuslaitoksista. Prof. Josephson tunnetaan (toistaiseksi) parhaiten Nobelin fysiikan palkinnosta, joka hänelle myönnettiin vuonna 1973 hänen omaa nimeään kantavan ilmiön keksimisestä.

Yksi haastavimpia nykyfysiikan tutkimuskohteita on kysymys tajunnan roolista luonnossa. Eri tieteenhaarojen välinen yhteistyö on johtamassa merkittäviin edistysaskeleihin tällä alueella. Tämänhetkisiä kiinnostuksen kohteita ovat mm. mielen looginen rakenne, tilasta riippumattomat mielen ominaisuudet sekä musiikin merkitys.

 

Bolognan parapsykologisen tutkimuksen keskus, Italia

Keskus on ollut toiminnassa 40 vuotta ja kasvanut sinä aikana Italian huomattavimmaksi laitokseksi paranormaalien ilmiöiden tieteellisen tutkimuksen saralla. Keskuksen ohjelmaan kuuluu:

- paranormaalien ilmiöiden ja niitä tuottavien ihmisten tutkiminen,

- kokousten ja kurssien järjestäminen,

- yhteydenpito jäsenistöön tietojen, neuvojen ja ohjeiden levittämiseksi sekä

- lehden (Quaderni di Parapsicologia) julkaiseminen

Nykyisten koeohjelmien ja tutkimusten kohteena ovat:

- eräiden ennakoimattomien ilmiöiden tutkimus ja hallinta,

- meedion transsitilan aikana mahdollisesti ilmenevien valoilmiöiden laitteellinen tutkimus,

- monimuotoisia psykokineettisiä ilmiöitä tuottavien koehenkilöiden kokeellinen tutkimus,

- kehostapoistumis- ja kuolemanlähikokemustapausten kokoaminen ja tutkiminen sekä

- selkounien (lucid dreams) tutkiminen ottaen huomioon niiden mahdollinen yhteys paranormaaleihin ilmiöihin.

 

International Institute of Projectiology and Conscientiology (IIPC), Brasilia

IIPC on Rio de Janeirossa sijaitseva itsenäinen, yksityinen, voittoa tavoittelematon tutkimus- ja koulutuslaitos, joka on omistautunut brasilialaisten ja kansainvälisten tutkijoiden tulosten julkistamiselle. Pääasiallisina tutkimuskohteina ovat tietoisuus ja tietoisuuden projisiointi (kehostairtautumiskokemukset, OBE). Tutkimustoiminta tapahtuu kahden uuden tieteen puitteissa, jotka voisi hyvin vapaasti suomentaa "tietoisuudenprojisiointitieteeksi" (projectiology) ja "tietoisuudentutkimustieteeksi" (conscientiology).

 

The International Society of Life Information Science (ISLIS)

Keräämällä maailmasta löytyvää yhteistä viisautta ISLIS pyrkii:

- tunnistamaan ratkaisemattomat ilmiöt tieteellisten menetelmien avulla,

- ymmärtämään ratkaisemattomien ilmiöiden luonteen ja taustalla olevat periaatteet,

- kokoamaan 2000-luvun tieteelle ja teknologialle uusi oppijärjestelmä sekä

- edistämään tieteen ja teknologian kehitystä ja sen nojalla edelleen ihmiskunnan rauhanomaista kulttuuria ja sosiaalista hyvinvointia.

Yhdistyksen päätutkimuskohteita ovat: - elollisten olentojen toiminnot,

- elollisten olentojen säteily,

- aivofysiologia,

- kaikentyyppinen mielen toiminta,

- itämainen lääketiede,

- perinteinen lääketiede,

- chikong ja chi,

- piilevät kyvyt,

- parapsykologiset ilmiöt,

- yliaistinen havaitseminen,

- psykofyysiset ilmiöt sekä

- poikkeavat "biotoiminnot".

 

2. Tutkimushankkeita

Parapsykologista tai parapsykologiaa sivuavaa tutkimusta on käynnissä jatkuvasti myös muissa kuin asialle omistautuneissa tutkimuslaitoksissa. Seuraavassa luetellaan joitakin esimerkkejä tutkimuksista, joita ei ole mainittu edellä laitosesittelyjen yhteydessä. Tutkimushankkeet on poimittu aikakauslehdistä Journal of Scientific Exploration (A Publication of the Society for Scientific Exploration) ja The Journal of Parapsychology.

Mielen avulla tapahtuva kaukovaikutus ihmisihon sähköiseen toimintaan

Ennustuskyvyn harjaannuttamisesta

Julkiset numeroarpajaiset - yhden vuosikymmenen kattava kansainvälinen parapsykologinen koe: Ranskan ja Neuvostoliiton numeroarpajaisten tietoanalyysi

Kuinka monta paranormaaliin uskoon vaikuttavaa tekijää on olemassa? (Paranormaali-uskon asteikon kritiikkiä)

Tavoitehakuisen psi:n tutkimisen menetelmät

Miten vaihtoehtoisia hoitomuotoja pitäisi arvioida?

New Jerseyssä sijaitsevan "kummituslinnan" kvantitatiivinen tutkimus

Ihmistajunnan vaikutus veden rakenteeseen

Enneunien tutkimus: Menneisyydessä käytettyjen menetelmien, uusien tieteellisten paradigmojen ja tulevaisuuden menetelmien tarkastelua

Vanhoillisuus ja sen suhde erilaisiin paranormaali-uskon piirteisiin

Paranormaaliin uskovien psykologiset ominaisuudet: toistotutkimus

Paranormaali usko, maanis-depressiivisyys ja maaginen käsitteenmuodostus

Telepaattinen tunteiden ryhmäviestintä telepatiaan uskomisen funktiona

Täydentävä parannushoito potilaille, joilla on tyyppiä I oleva sokeritauti

Mikä saa aikaan hyvän psi-kohteen?

Kartoitustutkimus paranormaalien ja uskonnollisten kokemusten vaikutuksesta ihmisten elämään ja hyvinvointiin

Kehostapoistumiskokemukset ja persoonallisuus

Nuorten kananpoikien psykokineettinen toiminta valaisevan lähteen polulla

Paranormaalin parantamisen vaikutus kasvaimen kasvuun

Ryhmätietoisuuden aikaansaama satunnaistapahtumien poikkeuksellinen järjestely: kaksi kartoittavaa koetta

Syvästä masennuksesta kärsivien potilaiden kaukoparantaminen

Todisteita unien ja etäkohdeaineiston välisestä lisääntyneestä yhdenmukaisuudesta laskeneen geomagneettisen toiminnan kausina

 

3. Yleisölle tarjolla olevaa tutkimusta

Myös Internetin käyttäjä voi osallistua tutkimuksiin. Tällaisia mahdollisuuksia tarjoavat ainakin Nevadan yliopiston Tietoisuudentutkimusyksikkö, Amsterdam'in yliopiston Anomaalisen havaitsemisen tutkimusohjelma sekä Edinburgh'in yliopiston psykologian osasto.

Nevadan yliopiston Tietoisuudentutkimusyksikkö

Tietoisuudentutkimusyksikkö on avannut "vuorovaikutteisen laboratorion" (On-Line Laboratory), jossa on paraikaa käynnissä kolme tutkimusta. Yksi niistä pureutuu ennaltanäkemiseen ja siinä osallistuja yrittää "nähdä", mikä kuva tullaan esittämään hänen ruudullaan sen jälkeen, kun hän on täyttänyt asianmukaisen kuvailulomakkeen ja painanut kokeenkäynnistysvaliketta. Palautteeksi osallistuja näkee kuvan ja voi itsekin arvioida, miten hyvin hänen etukäteisvaikutelmansa piti paikkansa. Toisessa vuorovaikutteisessa kokeessa selvitellään onnekkuuden käsitettä. Osallistuja täyttää lomakkeen ja siinä esitettyjen tietojen avulla tutkijat yrittävät koota ymmärrystä onnekkuuteen liittyvistä ikivanhoista uskomuksista ja muodostaa käsityksen siitä, miten tuota ymmärrystä voitaisiin käyttää hyväksi jokapäiväisessä elämässä. Kolmannessa kokeessa onnekkuutta tutkitaan virtuaalisen kolikkopelin avulla. Monissa onnekkuutta koskevissa tarinoissa kerrotaan, miten ihmiset ovat osanneet valita oikean hetken voittaakseen kolikkopelissä tai oikean päivän pelatakseen lottoa. Virtuaalisessa kolikkopelissä on tarjolla samoja kuvakkeita kuin oikeassakin pelissä: kirsikoita, kelloja jne. Oikeaksi tuntemallaan hetkellä osallistuja koskettaa painiketta, jonka jälkeen tietokoneen satunnaislukukehitin arpoo neljä kuvaketta aivan kuten oikeassa kolikkopelissä. Tässä virtuaalisessa pelissä on tärkeätä, että osallistuja ei pelaa umpimähkäisesti, vaan "vetää kahvasta" nimenomaan oikeaksi tuntemallaan hetkellä.

Laitos on avannut myös "ennakkoaavistustietokannan", johon laitoksen sivulla vieraileva kävijä voi kirjata maanjäristyksiä, lentokoneonnettomuuksia, terrori-iskuja, salamurhia ja muita emotionaalisesti tärkeitä tapahtumia koskevia ennakkovaroituksia, joita hän on tavalla taikka toisella "nähnyt". Tietokannan avulla laitos yrittää selvittää muun muassa, esiintyykö ennakkoaavistuksia samanaikaisesti jollakin tietyllä maantieteellisellä alueella ja miten tarkoiksi ne osoittautuvat.

Internet-sivun osoite: http://hrcweb.lv-hrc.nevada.edu/crd/cogno.html

Amsterdam'in yliopiston anomaalisen havaitsemisen tutkimusohjelma

Amsterdam'issa yleisölle avoimet kokeet ovat ennustus-, DMILS- ja psykokinesiakoe. Ennustuskokeessa osallistuja yrittää saada vaikutelmia jostakin kuvasta, joka kuuluu ryhmään jonnekin verkkoon talletettuja kuvia. Kun osallistuja on lähettänyt vaikutelmansa, satunnaislukukehitin valitsee kohteen umpimähkäisesti. Valinta pisteytetään vertaamalla sitä kaikkiin tarjolla olleisiin kuviin ja tulos kirjataan tilastollisesti. Osallistuja saa paluupostissa tiedon siitä, miten hyvin hän onnistui.

DMILS-kokeessa tutkitaan mahdollisuuksia "kaukovaikuttaa" elävien järjestelmien käyttäytymiseen. Tässä tapauksessa vaikutuksen kohteena on Amsterdam'in yliopistossa oleva kultakala. Osallistujan tehtävänä on yrittää saada kala liikehtimään vilkkaammin. Osallistujalle palautetaan heti tieto siitä, miten hyvin hän onnistui.

Psykokinesia-kokeesta ei juuri tällä haavaa ole tietoja käytettävissä.

Internet-sivun osoite: http://www.psy.uva.nl/resedu/pn/res/ANOMALOUSCOGNITION/anomal.shtml

 

Edinburghin yliopiston psykologian osasto

Edinburghin yliopiston psykologian laitos tarjoaa verkon käyttäjille mahdollisuuden osallistua neljään erilaiseen tutkimukseen.

Unennäköön liittyvien kokemusten tutkimus on osa erään tutkijan väitöskirjan valmistelua. Tutkimuksen tarkoituksena on yhtäältä arvioida niiden aistimusten ja tunteiden suhteellista esiintymistiheyttä ja lukumäärää, joita esiintyy juuri ennen uneen vaipumista ja juuri unesta heräämisen jälkeen, ja toisaalta selvittää, minkälaatuisia aistimuksia ja tunteita ihmiset kokevat ja mitä yhteisiä ominaisuuksia kokemuksilla on.

"Freaky Fifi" on ennustuskoe. Kokeeseen osallistuja saa ruudulleen kuvan suukapulalla vaiennetusta Fifistä ja hänen tehtävänään on yrittää ennustaa, minkä kolmesta kuvassa näkyvästä solmusta tietokone tulee valitsemaan suukapulan irroittamiseksi. Jos ennustus osuu oikeaan, osallistuja saa palkakseen joitakin satunnaisesti määräytyviä "viisauden sanoja" Fifin suusta.

Psi-ping -kokeessa osallistuja yrittää vaikuttaa mielensä voimalla itse Internet'in toimintaan. Hänen tehtävänään on yrittää joko lisätä tai vähentää verkon vasteaikaa verrattuna kontrollituloksiin.

Neljäs tutkimus on muunnelma tunnetusta leikistä "Kivi, sakset, paperi", missä osallistuja yrittää voittaa tietokoneen (sen satunnaislukukehittimen).

Internet-sivun osoite: http://moebius.psy.ed.ac.uk/experiments.html

 

Teuvo E. Laitinen
Hits since 18.5.98

*